Financiën

Nieuw beleid, gehonoreerde wensen

In de Kadernota 2023 hebben we voorstellen gedaan om nieuwe ontwikkelingen op te nemen in de begroting. De gemeenteraad heeft met het vaststellen van de Kadernota ingestemd met deze voorstellen. Samengevat gaat het hierbij om de volgende ontwikkelingen:

Nieuwe ontwikkelingen Kadernota 2023
(x € 1.000: negatief bedrag = meer lasten)

begroting 2023

begroting 2024

begroting 2025

begroting 2026

Succesvolle proef Taalhuis (aanpak van laaggeletterdheid) omzetten in structureel beleid per 2023

-21

-21

-21

-21

Nieuwbouw HUB Boxtel (inclusief voorbereidingsbudget 2023)

-120

-70

Nieuwbouw Willibrordus school Esch

-250

-250

Ruimtelijke visie Noordwesthoek Boxtel

-50

-50

VN verdrag Art. 19 Verdrag Handicap

Pm

Pm

Pm

Pm

Begroting 2023 MGD toekomstbestendige organisatie, netto effect na inzet budget Kerntaken-Dekkingsplan

-1.200

-1.242

-1.285

-1.330

Totaal nieuwe ontwikkelingen Kadernota 2023

-1.391

-1.313

-1.556

-1.671

Deze ontwikkelingen zijn verwerkt in deze begroting. Voor een inhoudelijke toelichting verwijzen we u naar de Kadernota 2023 (raad 12 juli 2022).

Deze pagina is gebouwd op 09/29/2022 10:49:13 met de export van 09/29/2022 09:38:29