Financiën

Investeringen

Investeringen met economisch en maatschappelijk nut
De investeringen kunnen krachtens het Besluit Begroting en Verantwoording worden onderscheiden in investeringen met een economisch nut en investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut.

  • Investeringen met een economisch nut worden gedefinieerd als investeringen die bijdragen aan de mogelijkheid middelen te verwerven en/of die verhandelbaar zijn.
  • Investeringen met een meerjarig maatschappelijk nut brengen vaak veel onderhoud met zich mee, terwijl ze meestal niet worden vervangen. Er is geen markt voor waar deze activa kunnen worden verhandeld.

De systematiek van activering en afschrijving is voor beide soorten investeringen gelijk getrokken; investeringen met een economisch nut en investeringen met een maatschappelijk nut worden geactiveerd en over de verwachte levensduur wordt jaarlijks afgeschreven. Verder geldt voor beide de netto methode; dat wil zeggen dat investeringsbijdragen van derden direct in mindering mogen worden gebracht.

In de Eerste bestuursrapportage 2022 is gerapporteerd over mutaties in de investeringen. In aanvulling daarop zijn in deze begroting verder geen investeringsmutaties doorgevoerd.   

De investeringen zijn verder onder te verdelen naar lopende investeringen en voorgenomen, gehonoreerde investeringen. De hieronder weergegeven lopende investeringen zijn vervolgens onderverdeeld naar investeringen met een economisch nut en investeringen met een maatschappelijk nut. Het verschil tussen het totaal krediet en de begrote bedragen vanaf 2022 zijn de tot en met 2021 gerealiseerde investeringen.
In het overzicht zijn de lopende investeringen weergegeven met daarbij het totaal beschikbaar gestelde krediet per investering.

Overzicht investeringen

Krediet

Besteed

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

(x € 1.000)

totaal

t/m 2021

2022

2023

2024

2025

2026

investeringen met economisch nut:

Automatiseringsapparatuur Gemeenteraad

50

42

8

Veegwagen

160

160

Vrachtwagenstrooier

43

43

Investeringen gemeentelijk vastgoed

3.703

711

380

559

718

1.335

Zijlader huisvuil

215

215

Vervangen reserve vuilniswagen

185

185

Ondergrondse containers

155

57

98

Rioolinvesteringen op basis van vGRP-6

11.035

4.305

4.059

621

899

1.080

70

totaal economisch nut

15.546

4.403

5.436

1.044

1.458

1.798

1.405

investeringen met maatschappelijk nut:

Verkeersregelinstallaties

95

31

64

Move snelfietsroute

439

314

124

Verbindingsweg Ladonk-Kapelweg

19.104

7.837

6.538

3.653

1.075

Herinrichting Molenwijkseweg

1.377

764

50

563

Aanpassing Bosscheweg-Dukaat-De Ketting

1.700

157

1.543

Herinrichting Kalksheuvel

675

17

658

Herinrichting Lennisheuvel-Boxtel

250

250

Ontsluitingsweg Dukaat

500

368

132

Herinrichting Rechterstraat

1.334

1.299

35

Keulsebaan deelplan 4c

2.500

27

2.473

Liempde, herinrichting a.g.v. rioolwerken

500

500

Herinrichting Ladonkseweg-Kruisbroeksestraat

250

50

200

Oversteek Industrieweg-Kruisbroeksestraat

250

250

Oversteek Industrieweg-Mijlstraat

250

250

Beeldkwaliteit Parkweg

50

50

Brug Essche Stroom

900

778

122

Civieltechnische investeringen

119

119

Reconstructie Leunisdijk (civiel)

490

282

209

Vervangen masten openbare verlichting

475

37

90

92

94

95

67

Vervangen armaturen openbare verlichting

522

87

82

84

85

87

98

Veiligheid op straat

175

134

42

Herinrichting Stationsstraat

50

57

-7

Kentekenherkenning Rechterstraat

52

46

6

Reconstructie Leunisdijk (groen)

210

118

92

totaal maatschappelijk nut

32.267

12.354

12.301

5.891

1.254

302

165

INVESTERINGEN

47.813

16.758

17.738

6.935

2.712

2.100

1.570

Overzicht desinvesteringen

Krediet

Besteed

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

(x € 1.000)

totaal

t/m 2021

2022

2023

2024

2025

2026

investeringen met economisch nut:

Verkoop vastgoed (boekwaarde)

580

580

investeringen met maatschappelijk nut:

Verbindingsweg Ladonk-Kapelweg

13.582

3.283

4.934

5.045

320

Ontsluitingsweg Dukaat

500

28

472

DESINVESTERINGEN

14.661

3.311

5.985

5.045

320

Voorgenomen investeringen
Afgezien van deze investeringen zijn ook voorgenomen investeringen in deze begroting opgenomen. In totaal gaat het hierbij om een bedrag van in totaal € 10,1 miljoen in deze begrotingsperiode. De kapitaallasten van voorgenomen investeringen zijn structureel als stelpost in de begroting opgenomen voor een totaalbedrag van € 598.100. De raad heeft deze investeringen al gevoteerd. Het college heeft de bevoegdheid om deze investeringen in eerdere jaren tot uitvoering te brengen vooruitlopend op de formele begrotingsmutatie na besluit van de gemeenteraad.

Overzicht voorgenomen investeringen

Begrote investering

Begrote kapitaallasten

(x € 1.000)

2025

2026

2025

2026

Gebiedsplan Onder de Rechter

100

6

Reconstructie Bosscheweg

1.300

69

Clarissenstraat

100

5

Verduurzaming maatschappelijk vastgoed

500

25

Herinrichting Kalkheuvel 2e fase

1.350

54

Verkeersregelinstallaties

1.000

100

Herinrichting Stationsstraat

550

19

Nieuwbouw HUB school Boxtel

Pm

70

Nieuwbouw Willibrordus school Esch

5.200

250

250

Totaal voorgenomen investeringen

5.200

4.900

250

598

Deze pagina is gebouwd op 09/29/2022 10:49:13 met de export van 09/29/2022 09:38:29