Financiën

Meerjarig overzicht balans

Met het opnemen van een geprognosticeerde balans krijgt de raad meer inzicht in de ontwikkeling van onder meer investeringen, reserves en voorzieningen, en in de financieringsbehoefte. De geprognosticeerde balans moet aansluiten op de balans in de jaarrekening, maar behoeft niet dezelfde mate van detail te kennen.

Het EMU-saldo kan afgeleid worden van de mutaties in de balans, dat is nl. het saldo van mutaties in de vorderingen en de mutaties in de schulden ofwel de som van de mutaties van de vaste en vlottende financiële activa minus de som van de mutaties van de vaste en vlottende schuld. Een berekening van het EMU-saldo is opgenomen in het bijlageboek.

Voor het opstellen van de meerjarige prognose van de balans zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

  • Kolom 31-12-2021 betreft de definitieve cijfers per 31 december 2020 volgens de vastgestelde jaarrekening 2021;
  • Kolom 2022 tot en met 2026 betreft de meerjarige prognose van de balans;
  • Alle liquide middelen, overlopende activa en overlopende passiva zijn met elkaar verrekend: het saldo in de balans geeft de kortlopende financieringsbehoefte of de tijdelijke overschotten weer;
  • Het onderdeel Eigen vermogen – resultaat is in de prognose van het onderdeel reserves verwerkt.

MEERJARIGE BALANS (x € 1.000)

ACTIVA

31-12-2021

31-12-2022

31-12-2023

31-12-2024

31-12-2025

31-12-2026

Immateriële vaste activa

213

235

212

194

183

173

Materiële vaste activa

68.050

76.092

74.092

72.558

70.689

68.262

Financiële vaste activa

6.028

5.616

5.171

4.728

4.285

3.861

Voorraden

5.690

6.895

5.798

6.781

4.934

3.909

Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan één jaar

26.380

Liquide middelen

809

Overlopende activa

1.877

TOTAAL ACTIVA

109.045

88.838

85.274

84.261

80.092

76.205

PASSIVA

31-12-2021

31-12-2022

31-12-2023

31-12-2024

31-12-2025

31-12-2026

Eigen vermogen

26.848

24.244

23.862

24.528

24.829

24.602

Voorzieningen

20.110

20.058

19.466

19.507

19.350

19.641

Vaste schulden met een rente typische looptijd van één jaar of langer

40.582

36.597

39.247

35.323

31.391

27.496

Netto-vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar

17.757

7.939

2.699

4.904

4.521

4.467

Overlopende passiva

3.748

TOTAAL PASSIVA

109.045

88.838

85.274

84.261

80.092

76.205

Deze pagina is gebouwd op 09/29/2022 10:49:13 met de export van 09/29/2022 09:38:29