Financiën

Overzicht van baten en lasten en presentatie structureel begrotingssaldo

De gemeenteraad heeft de wettelijke taak een begroting vast te stellen die structureel en reëel in evenwicht is. De provincie als toezichthouder heeft geconstateerd dat niet alle Brabantse gemeentebegrotingen een (uniforme) presentatie van het structureel begrotingssaldo bevatten. Daarom heeft de provincie de gemeenten geadviseerd gebruik te maken van onderstaande opstelling, die tevens volledig invulling geeft aan de voorschriften van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV).

Overzicht van baten en lasten begroting 2023
(x € 1.000)

baten

lasten

saldo

Resultaat voor bestemming:

Duurzame Transformatie

8.011

10.583

-2.572

Sociale Kracht

9.972

49.617

-39.645

Leefbare Ruimte

6.898

19.754

-12.856

Vitaal Ondernemen

453

5.197

-4.744

Meewerkend Bestuur

694

7.732

-7.038

Totaal van de programma's: resultaat voor bestemming

26.028

92.882

-66.854

Algemene dekkingsmiddelen, taakvelden:

0.5 Treasury

740

-10

750

0.61 OZB woningen

5.600

652

4.948

0.62 OZB niet-woningen

3.500

3.500

0.63 Parkeerbelasting

181

181

0.64 Belastingen overig

68

7

61

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

65.918

65.918

Overhead (taakveld 0.4)

13

2.918

-2.905

Heffing vennootschapsbelasting (taakveld 0.9)

0

Bedrag onvoorzien (deel taakveld 0.8), exclusief begrotingssaldo

699

5.248

-4.549

SALDO VAN BATEN EN LASTEN

102.746

101.698

1.049

Toevoeging en onttrekking aan de reserves:

Duurzame Transformatie

6

6

Sociale Kracht

365

31

334

Leefbare Ruimte

143

54

89

Vitaal Ondernemen

51

51

Meewerkend Bestuur

99

-99

Totaal van de programma's: resultaatbestemming

566

184

382

RESULTAAT

103.312

101.881

1.430

af: incidentele baten en lasten

4.835

5.195

-360

STRUCTUREEL BEGROTINGSSALDO

98.477

96.687

1.790

Op basis van dit overzicht kan worden geconcludeerd dat de begroting voor het jaar 2023 structureel en reëel in evenwicht is. Dit geldt echter niet voor de meerjarenraming 2023-2025 zoals blijkt uit de presentatie van het structureel begrotingssaldo vanuit het overzicht Incidentele baten en lasten op programmaniveau.

Deze pagina is gebouwd op 09/29/2022 10:49:13 met de export van 09/29/2022 09:38:29