Financiën

Samenvattend overzicht ontwikkeling begrotingssaldo

Op 12 juli 2022 heeft de gemeenteraad de Eerste bestuursrapportage 2022 en Kadernota 2023 vastgesteld. De hierin opgenomen structurele mutaties zijn verwerkt in deze begroting 2023. Het begrotingssaldo heeft zich na de vorige begroting 2022-2025 als volgt ontwikkeld.

Ontwikkeling begrotingssaldo
(x € 1.000)

Begroting
2022

Begroting
2023

Begroting
2024

Begroting
2025

Begroting
2026

Begrotingssaldo begroting 2022-2025

-302,3

-448,6

-496,0

-726,7

15,9

Mutaties na vaststelling begroting 2022:

- kerntaken dekkingsplan

960,6

306,1

344,4

894,9

544,1

- 2e bestuursrapportage 2021

-349,8

606,3

671,6

772,3

682,3

- 1e bestuursrapportage 2022

-225,7

2.158,0

3.367,1

3.367,4

180,7

- kadernota 2023

-1.391,0

-1.313,0

-1.556,3

-1.670,9

Begrotingssaldo voor samenstellen begroting 2023

82,8

1.230,8

2.574,1

2.751,6

-247,9

Mutaties verwerkt in deze begroting:

- netto effect meicirculaire 2022

1.299,6

233,8

1.541,7

2.578,8

375,5

- diverse mutaties begroting 2023-2026

-34,2

-40,5

-40,5

-39,4

Begrotingssaldo begroting 2023-2026

1.382,4

1.430,4

4.075,3

5.289,9

88,2

Alle begrotingsjaren zijn sluitend, hoewel het laatste begrotingsjaar (2026) wel een zeer beperkt positief resultaat laat zien.

Hierbij moet worden opgemerkt dat het Rijk heeft toegezegd in september 2022 na het verschijnen van de Miljoenennota met een reactie te komen op de financiële positie van gemeenten vanaf 2026. Tevens zijn recent het rapport 'Financiële ruimte gemeenten 2022-2028' en de 'Contourennota financieringssystematiek medeoverheden' gepubliceerd. Welke gevolgen dit allemaal heeft voor onze gemeente is nog niet duidelijk.


Begrotingsmutaties
Samenvattend en gespecificeerd zijn in deze begroting de volgende mutaties verwerkt.

Mutaties begroting
(x € 1.000: - = nadeel en + = voordeel)

Begroting
2022

Begroting
2023

Begroting
2024

Begroting
2025

Begroting
2026

Autonome ontwikkelingen:

- Parkeren, huur terrein Parallelweg Noord van NS (eerder nog niet in begroting opgenomen)

-8,4

-8,4

-8,4

-8,4

- Kermissen, verplichte beveiligingskosten vanuit vergunningsverlening

-5,0

-5,0

-5,0

-5,0

- Staat van activa: actualisatie voor begroting 2023

25,2

25,9

25,9

27,0

Besluiten gemeenteraad:

- Kerntaken dekkingsplan: Raad heeft op 12 juli een motie aangenomen om de bezuiniging verwijderen hagen terug te draaien en als verlies in de begroting 2023 te verwerken

-28,0

-35,0

-35,0

-35,0

- Kerntaken dekkingsplan: Raad heeft op 12 juli een motie aangenomen om de bezuiniging beplanting rotondes terug te draaien en als verlies in de begroting 2023 te verwerken

-18,0

-18,0

-18,0

-18,0

Budgetneutrale mutaties:

- De gevolgen van de meicirculaire zijn voor een belangrijk deel niet meegenomen met de 1e berap 22; op basis van de raadsinformatiebrief d.d. 21-06-2022 verwerken we deze in de begroting 2023

1.299,6

233,8

1.541,7

2.578,8

375,5

- Netto resultaat vanuit de meicirculaire ten gunste van het begrotingssaldo op basis van raadsinformatiebrief

-1.299,6

-233,8

-1.541,7

-2.578,8

-375,5

- Ontwikkeling diverse budgetten vanwege prijsontwikkeling

-698,9

-728,2

-758,5

-790,6

- Inzet stelpost prijsindexering

698,9

728,2

758,5

790,6

Totaal effect mutaties begrotingssaldo

0,0

-34,2

-40,5

-40,5

-39,4

De mutaties voor het jaar 2022 verwerken we als begrotingsmutatie met de Tweede bestuursrapportage 2022. Het gaat hierbij met name om de gevolgen van de meicirculaire. Een toelichting op de gevolgen hiervan is opgenomen in de raadsinformatiebrief d.d. 21 juni 2022.

In deze begroting is een beperkt aantal nieuwe mutaties meegenomen. Bij de Eerste bestuursrapportage 2022 en Kadernota 2023 zijn eerder al nieuwe en autonome ontwikkelingen meegenomen voor de meerjarenbegroting 2023-2026.
Overzicht begrotingssaldo voor en na 1 e wijziging op de begroting 2023
Samenvattend zien we de volgende ontwikkeling van het begrotingssaldo:

Ontwikkeling begrotingssaldo
(x € 1.000)

Begroting
2022

Begroting
2023

Begroting
2024

Begroting
2025

Begroting
2026

Begrotingssaldo begroting 2023-2026 exclusief recente ontwikkelingen

1.382,4

1.430,4

4.075,3

5.289,9

88,2

Inzet begrotingssaldo begroting 2023 recente ontwikkelingen:

Maatregelen die niet behaald
gaan worden:

  • Product Beheer Openbare Ruimte

-23,0

-30,0

-37,0

-37,0

-37,0

  • Beheersbudgetten EVZ’s korten

-20,0

-12,5

Nieuwe kostenposten:

  • Energiekosten Dommelbad

-100,0

-100,0

-100,0

-100,0

  • Voorbereidingsbudget

Willibrordusschool

-100,0

  • Aanpassingen openbare ruimte,

meerwerk Fixieapp

-50,0

-50,0

-50,0

  • Verruimen openingstijden

fietsenstalling station

-30,0

-30,0

-30,0

-30,0

  • Mobiliteitstransitie

-25,0

-25,0

  • Onderhoud Keulsebaan

-100,0

-100,0

  • Opwaardering onderhoud invalswegen Boxtel

-45,0

-45,0

-45,0

-45,0

  • Uitvoeringsbudget ouderenagenda

-50,0

-50,0

-50,0

-50,0

Noodzakelijke maatschappelijke opgaven

-3.000,0

-4.000,0

Begrotingssaldo begroting 2023-2026 inclusief recente ontwikkelingen

1.359,4

880,4

625,8

977,9

-173,8


Een toelichting op de recente ontwikkelingen is opgenomen in de inleiding van deze begroting.

Deze pagina is gebouwd op 09/29/2022 10:49:13 met de export van 09/29/2022 09:38:29