Financiën

Uitgangspunten en grondslagen begroting 2023 en meerjarenramingen 2024-2026

Ter voorbereiding op het begrotingsproces wordt jaarlijks een aantal financieel technische uitgangspunten bepaald als basis voor de nieuwe begroting. In combinatie met een aantal andere kengetallen en uitgangspunten geeft dit het volgende beeld.

Omschrijving

2022

2023

2024

2025

2026

Aantal inwoners (per 1 januari)

33.113

33.213

33.313

33.413

33.513

Aantal nieuw te bouwen woningen

267

304

182

397

125

Aantal hectaren (per 1 januari)

6.898

6.898

6.898

6.898

6.898

Aantal bijstandsontvangers (per 1 januari)

412

412

412

412

412

College van burgemeester en wethouders in fte

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

Ambtelijke organisatie in fte (secretaris + griffie)

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

Ontwikkeling loonkosten

2,50%

3,50%

3,50%

3,50%

3,50%

Ontwikkeling materiële kosten (inflatie)

1,40%

3,00%

3,00%

3,00%

3,00%

Renteniveau korte financiering

1,00%

1,00%

1,00%

1,00%

1,00%

Renteniveau lange financiering

1,00%

1,00%

1,00%

1,00%

1,00%

Omslagrente geactiveerde investeringen

1,91%

1,31%

1,31%

1,31%

1,31%

Disconteringsvoet grondexploitatie

2,00%

2,00%

2,00%

2,00%

2,00%

Rente grondexploitatie/exploitatieplannen

1,91%

1,31%

1,31%

1,31%

1,31%

Disconteringsvoet exploitatieplannen

1,91%

1,31%

1,31%

1,31%

1,31%

Bovenwijkse exploitatiebijdrage * (per m2 uitgeefbaar)

8,56

8,84

9,13

9,43

9,74

Uurtarief grondexploitatie:

- t/m schaal 5

81,09

83,93

86,87

89,91

93,06

- schaal 6 t/m 9

85,71

88,71

91,81

95,02

98,35

- vanaf schaal 10

108,89

112,7

116,64

120,72

124,95

Inflatiecorrectie voor heffingen en tarieven

3,40%

3,30%

3,30%

3,30%

3,30%

*voor actualisering tarief: zie paragraaf grondbeleid

Kostendekkende producten
Voor de kostendekkende producten afval en riolering geldt als uitgangspunt een 100% kostendekking. De daadwerkelijke stijging van deze tarieven kan daarom afwijken van de voorgenomen indexering.

Ontwikkeling inflatie en financiële onzekerheden
In de eerste helft van 2022 zien we een fors oplopende inflatie naar bijna 10%. In de voorjaarsnota van het Kabinet is gerekend met een verwachte inflatie van 5,9% voor 2022. Het grootste effect is op dit moment de stijging van de energieprijzen, wat resulteert in hogere inflatie en een verslechtering van de koopkracht.

Het CPB (Centraal Plan Bureau) verwacht vanaf 2023 een lagere inflatie. In de bepaling van de begrotingsuitgangspunten gaan wij er vanuit dat in meerjarig perspectief de inflatie op een percentage van 3% uit gaat komen.


Daarnaast heeft ook de oorlog in Oekraïne gevolgen voor onze economie vanwege de aanhoudende onzekerheid en de daaraan gekoppelde economische risico’s, onder andere door een daling van consumentenvertrouwen en onrust op de financiële markten.
Ook de gevolgen van de coronapandemie op de economische ontwikkelingen zijn onzeker.

Al met al zien we voor de komende jaren de nodige financiële onzekerheden op ons afkomen. De gevolgen hiervan voor onze begrotingspositie zal zeer nadrukkelijk onze aandacht hebben in de komende periode en mogelijk daar waar dan nodig en gewenst is, tot bijstellingen leiden.


Ontwikkeling Algemene uitkering uit het Gemeentefonds
Op basis van de meicirculaire 2022 zien we voor de jaren tot en met 2025 een positieve ontwikkeling van onze algemene uitkering uit het Gemeentefonds. Het jaar 2026 geeft echter een ander beeld. In dat jaar wordt alsnog de eerder opgeschorte opschalingskorting doorgerekend en is sprake van een negatieve ontwikkeling van het accres. Beide ontwikkelingen betekenen een negatief effect op onze structurele inkomsten van € 5,1 miljoen vanaf 2026 ten opzichte van 2025.

Alle gemeenten in Nederland zijn geconfronteerd met een vergelijkbare ontwikkeling. Vanuit de VNG is de Minister gevraagd om snel duidelijkheid te geven over de bekostiging van gemeenten na 2025. Op het congres van de VNG eind juni 2022 is daarom een resolutie aangenomen dat
gemeenten alleen maar langjarig kunnen bijdragen aan maatschappelijke opdrachten als klimaat en wonen en aan Rijkstaken zoals de opvang van asielzoekers, als er financiële zekerheid voor na 2025 komt.

Deze pagina is gebouwd op 09/29/2022 10:49:13 met de export van 09/29/2022 09:38:29