Financiën

Reserves

Nieuwe Nota reserves en voorzieningen 2022
Momenteel wordt een nieuwe Nota reserves en voorzieningen voorbereid. Streven is om deze voor het eind van 2022 aan de gemeenteraad ter vaststelling voor te leggen.

Onderbouwing nut en doel reserves
De basis hiervan ligt in de laatste door de gemeenteraad vastgestelde Nota reserves en voorzieningen en de goedgekeurde bijstellingen hierop. Hieronder een samenvatting.

Omschrijving 

Door de raad vastgesteld doel

Algemene reserve

Algemene Reserve

Opvangen van alle niet afgedekte financiële risico’s.

Bestemmingsreserves

Afdekking kapitaallasten:

Investeringsbudget infrastructuur stedelijk gebied

Financiering van grote investeringen in het stedelijk gebied (dus niet buitengebied) inclusief projecten voor parkeren en fietsverkeer. Nog uit te voeren investeringen infrastructuur.

Onderwijs IHP algemeen (kapitaallasten)

Financiering van investeringen in onderwijsgebouwen. Onderdeel van verzamelreserve Afdekking kapitaallasten afgeronde investeringen.

Dommelbad (kapitaallasten)

Financiering van investering van zwembad. Onderdeel van verzamelreserve Afdekking kapitaallasten afgeronde investeringen.

Realisatie buitenschoolse kinderopvang (kapitaallasten)

Financiering van kinderopvang en buitenschoolse opvang in de brede scholen. Onderdeel van verzamelreserve Afdekking kapitaallasten afgeronde investeringen.

Verbouwing Ursula (kapitaallasten)

Dekking deel kapitaallasten verbouwing frontoffice Ursulacomplex. Onderdeel van verzamelreserve Afdekking kapitaallasten afgeronde investeringen.

Overige bestemmingsreserves

Egalisatie MGD-budgetten voor IV en ICT

Het voor IV en ICT behouden van door MGD hiervoor begrote budgetten die aan het eind van het jaar niet besteed zijn door MGD.

Egalisatie loonkostenontwikkeling MGD

Deze reserve is ingesteld vanaf 2020 (in raadsbesluit van eerste bestuursrapportage) en is bedoeld om resultaten die ontstaan op personele budgetten van MGD na afloop van een jaar via deze reserve beschikbaar te houden voor MGD.

Parkeervoorzieningen (deels kapitaallasten)

Aanvragers van een bouwvergunning die niet kunnen voldoen aan de parkeernorm van het gebied laten meebetalen in de aanleg van parkeerplaatsen elders. Een deel van de reserve functioneert nu als dekkingsreserve, nl. voor de kapitaallasten van de afgeronde investering Parkeren omgeving centrum.

Duurzame ontwikkeling

Mogelijk maken dat activiteiten in meerdere jaren kunnen worden uitgevoerd zonder dat door budgetspelregels de beschikbare jaarbudgetten vervallen.

Onderhoud en vervanging speelvoorzieningen

Het egaliseren van de jaarlijkse budgetten voor onderhoud en vervanging speelvoorzieningen waarbij de eventuele overschotten en tekorten op de betreffende exploitatiebudgetten via de resultaatbestemming worden verrekend met deze reserve.

Plattelandsvernieuwing

Mogelijk maken dat activiteiten in meerdere jaren kunnen worden uitgevoerd zonder dat door budgetspelregels de beschikbare jaarbudgetten vervallen.

Sociaal Domein

Instellen van een buffer voor het opvangen van risico’s op het sociaal domein.

Groenbeheer

Mogelijk maken dat overschotten op openbaar groen kunnen worden aangewend voor tekorten en voor nog te realiseren beleidsdoelstellingen van het geldende Groenbeleidsplan.

Grondexploitatie

Buffer voor de risico’s in de grondexploitatie.

Ruimtelijke plannen/anterieure overeenkomsten

Bekostigen van bovenwijkse voorzieningen en van voorzieningen die getroffen moeten worden vanuit afgesloten anterieure overeenkomsten.

 
De reserves die vanuit Haaren per 1 januari 2021 zijn overgekomen zijn vooruitlopend op de nieuwe nota reserves en voorzieningen aan de totale reserves toegevoegd.
Algemene reserve
De raad van de gemeente Boxtel heeft in haar nota reserves en voorzieningen een minimale norm van de Algemene reserve vastgelegd (5% van de begrotingsomvang + 5% van de vaste activa minus de totale reserves per 1 januari). Toegepast op de cijfers van de meerjarenbegroting vanaf 2022 geeft de minimale norm van de Algemene reserve het volgende beeld te zien:

Berekening minimale norm Algemene reserve
(x € 1.000)

2022

2023

2024

2025

2026

5% van de begrotingsomvang (lasten voor bestemming)

5.028

5.085

4.959

5.046

5.160

5% van de vaste activa minus totale reserves per 1 januari

2.372

2.885

2.781

2.648

2.516

TOTAAL MINIMALE NORM

7.400

7.970

7.739

7.693

7.677

SALDO ALGEMENE RESERVE

4.167

6.517

6.448

6.448

6.979

Conclusie is dat de begrote omvang van de Algemene reserve voor elk jaar nog beneden de door de raad gestelde minimale norm bevindt. Het verschil met de norm loopt jaarlijks wel terug.

Daarnaast wordt de omvang van de algemene reserve beoordeeld ten opzichte van de risico’s zoals beschreven in paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Overige bestemmingsreserves
De totale omvang van de overige bestemmingsreserves bedraagt bij aanvang van het begrotingsjaar 2023 € 17,7 miljoen en daalt iets tot € 17,4 miljoen aan het eind van het begrotingsjaar en stijgt vervolgens tot € 17,6 miljoen aan het eind van 2026.

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves lopen via de resultaatbestemming en worden cijfermatig per programma gepresenteerd. De bestemmingsreserves kunnen per 1 januari 2023 worden verdeeld in:

  1. Reserves ter dekking van kapitaallasten van afgeronde investeringen: € 5,8 miljoen;
  2. Reserves ter dekking van kapitaallasten van lopende investeringen: € 1,8 miljoen;
  3. Overige bestemmingsreserves ter egalisatie van kosten en realisatie van plannen: € 10,2 miljoen.


Met uitzondering van de reserves ter dekking van kapitaallasten wordt er aan de bestemmingsreserves geen rente toegevoegd.

In het navolgende overzicht is het meerjarige verloop van de reserves weergegeven.

RESERVES

Saldo per 1 januari

2022

2023

2024

2025

2026

2027

(x € 1.000)

ALGEMENE RESERVE:

Jaarresultaat na bestemming

4.391

Algemene Reserve

3.492

5.842

5.773

5.773

6.304

6.304

Algemene Reserve, aandeel vanuit Haaren

675

675

675

675

675

675

BESTEMMINGSRESERVES:

Egalisatie MGD budgetten IV/ICT/Veranderprogr's

849

849

849

849

849

849

Egalisatie Loonkostenontwikkeling MGD

374

374

374

374

374

374

Investeringsbudget infrastructuur stedelijk gebied

1.815

1.756

1.690

1.625

1.559

1.494

Parkeervoorzieningen

214

208

203

197

192

187

Groenbeheer

520

235

235

235

235

235

Plattelandsvernieuwing

735

729

723

723

723

723

Onderwijs IHP algemeen (kapitaallasten)

3.929

3.747

3.568

3.389

3.211

3.034

Realisatie buitenschoolse kinderopvang

204

203

201

199

198

196

Verbouwing Ursula

325

332

347

363

381

400

Grondexploitatie

1.512

1.949

1.949

2.847

2.847

2.847

Dommelbad (kapitaallasten)

1.481

1.491

1.493

1.496

1.499

1.502

Egalisatie onderhoud speelvoorzieningen

112

112

112

112

112

112

Sociaal Domein

2.500

2.201

2.130

2.130

2.130

2.130

Duurzame ontwikkeling

1.790

1.610

1.610

1.610

1.610

1.610

Ruimtelijke plannen/anterieure overeenkomsten

770

770

770

770

770

770

Bestemmingsreserves, aandeel vanuit Haaren

1.160

1.160

1.160

1.160

1.160

1.160

Totaal reserves

26.848

24.244

23.862

24.528

24.829

24.602

In totaal daalt de omvang van de reserves van € 24,2 miljoen bij aanvang van het begrotingsjaar 2023 tot € 24,6 miljoen per 1 januari 2027.

De solvabiliteit (aandeel eigen vermogen op het totaal vermogen) stijgt in deze periode van 27,3% tot 32,3%. Een voldoende omvang van reserves is nodig om tegenvallers op te vangen en toekomstige ontwikkelingen te realiseren.

Begrote reservemutaties en resultaatbestemming
De belangrijkste begrote reservemutaties (resultaatbestemming) zijn samenvattend:

Specificatie mutaties reserves

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

(x € 1.000)

2022

2023

2024

2025

2026

stortingen in reserves:

project transformatie regio

69

69

jaarresultaat

4.391

rentecompensatie

148

99

96

93

90

overhevelingen

847

531

resultaat grondexploitatie

898

ursulacomplex (dekking kapitaallasten)

53

54

55

55

55

huisvesting onderwijs (dekking kapitaallasten)

31

31

32

32

32

Totaal stortingen

5.539

253

1.079

710

176

onttrekkingen aan reserves:

dekking kapitaallasten

463

419

414

408

403

overhevelingen

2.163

jaarresultaat en bestemming jaarresultaat

4.391

begrotingssaldo

447

project transformatie regio

209

209

groenbeheer

285

duurzaamheid en plattelandsvernieuwing

186

6

Totaal onttrekkingen

8.144

634

414

408

403

RESULTAATBESTEMMING

2.604

382

-665

-301

227

Toelichting mutaties reserves vanaf 2023
Het BBV schrijft voor om in de begroting een overzicht op te nemen van de reservemutaties met een structureel en met een incidenteel karakter. Bovendien behoren de posten te worden gespecificeerd. Hiervoor verwijzen we naar het volgende overzicht:

Structurele en incidentele mutaties reserves

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

(x € 1.000)

2023

2024

2025

2026

structurele stortingen in reserves:

Rentetoevoeging- en indexatie

99

96

93

90

Jaarlijkse toevoeging tlv exploitatie IHP en Ursula

85

86

86

86

Totaal structurele stortingen

184

182

179

176

incidentele stortingen in reserves:

Overhevelingen

531

Resultaat grondexploitatie

898

Project transformatie regio

69

Totaal incidentele stortingen

69

898

531

TOTAAL STORTINGEN

253

1.079

710

176

structurele onttrekkingen aan reserves:

Ter dekking van kapitaallasten van lopende investeringen

419

414

408

403

Totaal structurele onttrekkingen

419

414

408

403

incidentele onttrekkingen aan reserves:

Project transformatie regio

209

duurzaamheid en plattelandsvernieuwing

6

Totaal incidentele onttrekkingen

215

TOTAAL ONTTREKKINGEN

634

414

408

403

SALDO RESERVEMUTATIES

-382

665

301

-227

Deze pagina is gebouwd op 09/29/2022 10:49:13 met de export van 09/29/2022 09:38:29