Financiën

Voorzieningen

Onderbouwing nut en doel voorzieningen
De basis hiervan ligt in de laatste nota reserves en voorzieningen en de goedgekeurde bijstellingen hierop. Hieronder een samenvatting.

Omschrijving 

Door de raad vastgesteld doel

Voorzieningen

Wegenbeheer

Egalisatie van kosten voor onderhoud wegen.

Kunstwerken

Egalisatie van kosten voor onderhoud civieltechnische kunstwerken.

Openbare verlichting

Egalisatie van kosten voor onderhoud openbare verlichting.

Gemeentelijk Vastgoed

Egalisatie van kosten van onderhoud van gemeentelijk vastgoed.

Legaat van Cooth

De inkomsten uit het legaat zijn bestemd voor onderwijskundige doeleinden. Uitgebreide informatie over het legaat is te vinden in het rapport van de tijdelijke commissie Legaat van Cooth van november 1990. Jaarlijks dient een overzicht voor de gemeenteraad gemaakt te worden van de inkomsten, uitgaven en bezittingen in het kader van het legaat (raadsvoorstel 19-9-1991).

St. Jan’s Baptistfonds

Ondersteuning van jeugdinitiatieven uit Liempde.

Schenking Dr. Hoekstichting

De schenking moet worden ingezet ten behoeve van de basisgezondheidszorg in Boxtel.

APPA bestuurders

De gemeente heeft een verzekering afgesloten voor nabestaanden- en ouderdomspensioen. Het verzekerde kapitaal was niet voldoende. Vandaar dat bij de jaarrekening 2019 een voorziening is ingesteld om aan de toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.

Wachtgeld voormalige bestuurders

Aanstaande wachtgeldverplichtingen voor voormalige wethouders.

Egalisatie reinigingstarieven

Opvangen van ongewenste schommelingen in de tarieven.

Riolering

Deze voorziening in ingesteld per 1 januari 2020 en is bedoeld om kosten en opbrengsten van riolering te egaliseren en te sparen voor toekomstig onderhoud, renovatie en vervanging. De basis hiervoor is het in december 2019 door de raad vastgestelde vGRP-6.

 
Meerjarige ontwikkeling voorzieningen
Samenvattend naar soort voorziening zien we het volgende beeld:

Overzicht voorzieningen per 1 januari

2022

2023

2024

2025

2026

2027

(x € 1.000)

Verplichtingen, verliezen en risico's

1.269

1.037

1.018

1.099

1.188

1.276

Onderhoudsegalisatie

5.405

5.068

4.346

4.122

3.629

3.317

Toekomstige vervangingsinvesteringen

Door derden beklemde middelen

13.436

13.954

14.103

14.288

14.535

15.049

Totaal voorzieningen

20.110

20.059

19.467

19.508

19.351

19.642

De voorzieningen die vanuit Haaren per 1 januari 2021 zijn overgekomen zijn vooruitlopend op de nieuwe Nota reserves en voorzieningen aan de totale voorzieningen toegevoegd.

In het navolgende overzicht is het meerjarige verloop van de voorzieningen weergegeven.

VOORZIENINGEN

Saldo per 1 januari

2022

2023

2024

2025

2026

2027

(x € 1.000)

Voorziening APPA bestuurders

824

917

1.008

1.098

1.187

1.275

Voorziening wachtgeld voormalige bestuurders

261

118

9

Wegenbeheer

1.764

1.418

1.076

1.080

1.178

1.289

Kunstwerken

316

386

412

389

428

494

Openbare verlichting

Legaat van Cooth

1.138

1.752

1.752

1.752

1.752

1.752

Gemeentelijk vastgoed

3.157

3.097

2.690

2.485

1.856

1.366

Nog te maken kosten afgesloten GREX

184

St. Jan's Baptistfonds

10

10

10

10

10

11

Schenking Dr. Hoekstichting

31

31

31

31

31

31

Egalisatie reinigingstarieven

276

108

42

17

20

45

Riolering

10.787

10.860

11.074

11.284

11.527

12.016

Ingebracht vanuit Haaren:

Onderhoud wegen

69

69

69

69

69

69

Onderhoud groen

12

12

12

12

12

12

Onderhoud gebouwen

72

72

72

72

72

72

Reconstructie en vervanging sportvelden

15

15

15

15

15

15

Voorziening Riool

1.194

1.194

1.194

1.194

1.194

1.194

Gronden en terreinen

1

1

1

1

1

1

Totaal voorzieningen

20.110

20.059

19.467

19.508

19.351

19.642

Deze pagina is gebouwd op 09/29/2022 10:49:13 met de export van 09/29/2022 09:38:29