Financiën

Inzicht in baten en lasten Begroting 2023

Inzicht baten Begroting 2023
In navolgend overzicht gaan we in op de verdeling van de baten zoals begroot voor het jaar 2023. De totaal geraamde baten, na bestemming van het resultaat voor het begrotingsjaar bedragen ruim € 103 miljoen. Deze baten worden gepresenteerd:

  • als baten per programma
  • als baten per inkomstensoort.

Baten per programma
De voor het jaar 2023 begrote baten (bedragen x € 1.000) op basis van de programma-indeling, zijn:

Programma

Baten

%

Duurzame Transformatie

8.017

7,76%

Sociale Kracht

10.338

10,01%

Leefbare Ruimte

7.253

7,02%

Vitaal Ondernemen

504

0,49%

Meewerkend Bestuur

77.201

74,73%

Totaal baten inclusief resultaatbestemming

103.312

100,00%

Baten per inkomstensoort

Voor een globaal inzicht in alle exploitatiebaten zijn deze onderverdeeld in hoofdgroepen. Hiermee wordt inzicht gegeven in de herkomst van de baten/dekkingsmiddelen.

Baten (bedragen x € 1.000)

Begroot

%

uitkering gemeentefonds

65.918

63,80%

belastingen, leges en heffingen

18.569

17,97%

rijksbijdragen

8.960

8,67%

grondverkopen

2.635

2,55%

administratief

2.167

2,10%

huren en pachten

1.697

1,64%

bijdragen derden

1.584

1,53%

rente en dividend

783

0,76%

resultaatbestemming

566

0,55%

vrijval voorziening

175

0,17%

inkomens- en vermogensoverdrachten

134

0,13%

kerntaken-dekkingsplan

85

0,08%

taakstelling

40

0,04%

Totaal baten inclusief resultaatbestemming

103.312

100,00%


Samenvattend bestaan dus ongeveer 90% van de gemeentelijke baten uit rijksbijdragen (inclusief gemeentefonds) en belastingen, leges en heffingen.

Verder wordt ruim € 0,5 miljoen vanuit de reserves ingezet als dekkingsmiddel via de resultaatbestemming.


Inzicht lasten Begroting 2023
In navolgend overzicht gaan we in op de verdeling van de lasten zoals begroot voor het jaar 2023. De totaal geraamde lasten, na bestemming van het resultaat voor het begrotingsjaar bedragen eveneens € 103 miljoen. Deze lasten worden gepresenteerd:

  • als lasten per programma
  • als lasten per uitgavensoort.

Lasten per programma
De voor het jaar 2023 begrote lasten (bedragen x € 1.000) op basis van de programma-indeling, zijn:

Programma

Lasten

%

Duurzame Transformatie

10.583

10,24%

Sociale Kracht

49.648

48,06%

Leefbare Ruimte

19.839

19,20%

Vitaal Ondernemen

5.197

5,03%

Meewerkend Bestuur

18.045

17,47%

Totaal lasten inclusief resultaatbestemming

103.312

100,00%

Lasten per uitgavensoort

Voor een globaal inzicht in alle exploitatielasten zijn deze onderverdeeld in hoofdgroepen. Hiermee wordt inzicht gegeven in de bestedingen.

Lasten (bedragen x € 1.000)

Begroot

%

bijdrage MijnGemeenteDichtbij

25.126

24,32%

overige goederen en diensten

12.059

11,67%

bijdragen gemeenschappelijke regelingen

11.764

11,39%

inkomensvoorziening en minimaondersteuning

9.343

9,04%

wmo

8.956

8,67%

jeugdzorg

8.586

8,31%

subsidies/bijdragen derden

6.403

6,20%

stelposten/taakstelling

5.651

5,47%

rente en afschrijving

5.170

5,00%

administratief

3.264

3,16%

storting in voorzieningen

1.948

1,89%

salarissen

1.540

1,49%

begrotingssaldo

1.430

1,38%

beleidsakkoord

1.366

1,32%

energiekosten

494

0,48%

belastingen en heffingen

476

0,46%

inhuur personeel

385

0,37%

inkomensoverdrachten

316

0,31%

resultaatbestemming

184

0,18%

rijksafdrachten

173

0,17%

kerntaken-dekkingsplan

-1.321

-1,28%

Totaal lasten inclusief resultaatbestemming

103.312

100,00%


Samenvattend zien we dat met een aandeel van ruim 24% de bijdrage aan MijnGemeenteDichtbij de grootste uitgavenpost is. De uitgaven sociaal domein (jeugdzorg, Wmo, inkomensvoorzieningen en minimaondersteuning) omvatten in totaal ruim 26% van de totaal begrote lasten.

Deze pagina is gebouwd op 09/29/2022 10:49:13 met de export van 09/29/2022 09:38:29