Financiën

Stand van zaken te realiseren taakstellingen en restant stelposten

Taakstellingen
In deze begroting inclusief meerjarenramingen is een aantal nog te realiseren taakstellingen opgenomen. De stand van zaken hiervan is als volgt:

Overzicht taakstellingen
(x € 1.000)

Begroting
2023

Begroting
2024

Begroting
2025

Begroting
2026

Kerntaken - dekkingsplan

1.406

1.537

2.088

2.097

Totaal nog te realiseren taakstellingen

1.406

1.537

2.088

2.097

Toelichting taakstellingen

Kerntaken dekkingsplan
Op 2 november 2021 heeft de gemeenteraad het Kerntaken-dekkingsplan vastgesteld. In de voorgaande jaren heeft de gemeente Boxtel meerdere keren te maken gehad met een niet sluitende begroting. Via allerlei tijdelijke oplossingen is de begroting uiteindelijk steeds sluitend gemaakt. Maar de druk op de begroting bleef en dit was reden om een kerntakendiscussie op te starten.

De gemeenteraad heeft hierbij opdracht gegeven een kerntaken-dekkingsplan uit te werken op basis van denkrichting 5: 'Naar een veerkrachtig Boxtel'. Om uiteindelijk die denkrichting invulling te kunnen geven is een dekkingsplan samengesteld voor denkrichting 4: 'De basis op orde'. De basis op orde wordt hier gezien als dat de gemeente Boxtel voldoende budget en menskracht beschikbaar heeft om haar (wettelijke) taken uit te kunnen voeren. Voldoende betekent dat de uitvoering sober en doelmatig is, dat het wettelijk minimum wordt gevolgd, dat er geen achterstanden zijn en de beheerplannen op orde zijn.

Inmiddels is een deel van de opdracht gerealiseerd in de begroting. Samenvattend geeft dit (medio juli 2022) het volgende beeld:

Kerntaken dekkingsplan per product
(x € 1.000)

Begroting
2023

Begroting
2024

Begroting
2025

Begroting
2026

Totaal destijds opgenomen in begroting
(besluit gemeenteraad 2-11-2021)

3.838

3.976

4.527

4.536

Gerealiseerd t/m deze begroting

-2.432

-2.439

-2.439

-2.439

Totaal nog te realiseren taakstellingen

1.406

1.537

2.088

2.097

Verdeeld over de producten is dit:

- Klimaatadaptatie en energietransitie

90

90

90

90

- Plattelandsvernieuwing

52

52

52

52

- Jeugdzorg

177

177

177

177

- WMO

87

87

87

87

- Inkomensvoorziening

360

360

360

360

- Onderwijs

50

50

50

50

- Ruimtelijke ontwikkeling

50

50

50

50

- Beheer onroerend goed

200

300

400

400

- Groenbeheer

40

50

50

50

- Beheer openbare ruimte

78

97

97

97

- Verkeersmaatregelen

4

4

454

454

- Parkeren

7

- Economische aangelegenheden

84

85

85

86

- Sport

63

63

63

63

- Monumentenzorg en oudheidkunde

30

30

30

30

- Algemene dekkingsmiddelen

35

43

43

52

Totaal restant kerntaken dekkingsplan

1.406

1.537

2.088

2.097

Stelposten/Begrotingssaldo
In deze begroting resteert een saldo tussen de begrote baten en de begrote lasten. Dit resultaat is het begrotingssaldo en kan op enig moment na begrotingsmutatie worden ingezet ten gunste van specifieke budgetten.

Overzicht vrij aanwendbare stelposten
(x € 1.000)

Begroting
2023

Begroting
2024

Begroting
2025

Begroting
2026

Begrotingssaldo

1.430

4.075

5.290

88

Een positief begrotingssaldo is als exploitatieresultaat vrij inzetbaar en na afloop van het jaar maakt het werkelijke gerealiseerde saldo deel uit van het jaarresultaat.

Bestemde stelposten
Hierna volgt een overzicht van de bestemde stelposten. In principe is dit beschikbare begrotingsruimte en deze wordt op enig moment nog definitief aan reguliere budgetten toegevoegd.

  • In dit overzicht zijn ook de kapitaallasten van de voorgenomen investeringen opgenomen. Een overzicht van de in deze begroting opgenomen voorgenomen investeringen is opgenomen in het hoofdstuk Investeringen.
  • Jeugdzorg: net zoals de eenmalige middelen die met de septembercirculaire voor 2022 toegekend zijn (€ 2,4 miljoen) worden ook de eenmalige middelen voor 2023 (€ 2,5 miljoen) nog niet ingezet. Nader uit te voeren onderzoek moet eerst aangeven welke deel van het budget moet worden ingezet voor jeugdbudget en welk deel eventueel kan worden toegevoegd aan de algemene middelen. Daarnaast is ook het structureel effect nog niet bekend. We streven er naar om bij de Tweede bestuursrapportage 2022 dit duidelijk te hebben.
  • Tenslotte zijn stelposten beschikbaar voor ontwikkeling areaal en prijzen. Onderstaand de nog niet aan specifieke toegekende beschikbare budgetten.

Overzicht bestemde stelposten
(x € 1.000)

Begroting
2023

Begroting
2024

Begroting
2025

Begroting
2026

Voorgenomen investeringen

120

250

598

Jeugdzorg

2.476

Areaaluitbreiding

99

160

176

264

Prijsindexering (en accres gemeentefonds)

2.366

3.303

4.708

5.859

Totaal bestemde stelposten

5.061

3.464

5.134

6.721

Deze pagina is gebouwd op 09/29/2022 10:49:13 met de export van 09/29/2022 09:38:29